Chuẩn mực kế toán : Mã số 27 Báo cáo tài chính giữa niên độ

Chuẩn mực kế toán : Mã số 27 Báo cáo tài chính giữa niên độ Chuyên mục: Góc chia sẻ∙Kế toán∙Kế toán thuế∙Kế toán tổng hợp∙Nguyên lý kế toán Chuẩn mực kế toán ... Read more »

Chuẩn mực kế toán : Mã số 24 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Chuẩn mực kế toán  này được quy định ở Quyết định số 165/QĐ-BTC  ngày 31/12/2002 và được hướng dẫn thi hành ở Thông tư số 161/2007/TT-BTC ngày 31/12/2007 QUY ĐỊNH CHUNG Mục đích... Read more »

Chuẩn mực kế toán : Mã số 22 Trình bày bổ sung báo cáo tài chính của các ngân hàng và tổ chức tài chính tương tự

Chuẩn mực kế toán  này được quy định ở Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC  ngày 12/05/2005 và được hướng dẫn thi hành ở Thông tư số 161/2007/TT-BTC ngày 31/12/2007 QUY ĐỊNH CHUNG Mục đích... Read more »

Hướng dẫn nguyên tắc kế toán hợp đồng hợp tác kinh doanh theo thông tư 200

Thông tư số 200/2014/TT-BTC  được ban hành ngày 22/12/2014, bắt đầu có hiệu lực từ 01/01/2015. Thông tư này hướng dẫn kế toán áp dụng cho những doanh nghiệp lớn. Đây là... Read more »

Chuẩn mực kế toán : Mã số 04 – Tài sản cố định vô hình

Chuẩn mực kế toán  này được quy định ở Quyết định số 1 SỐ149/2001/QĐ-BTC  ngày 31/12/2001 và được hướng dẫn thi hành ở Thông tư số 161/2007/TT-BTC ngày 31/12/2007 QUY ĐỊNH CHUNG Mục đích... Read more »

Chuẩn mực kế toán : Mã số 19 – Hợp đồng bảo hiểm

Chuẩn mực kế toán : Mã số 19 – Hợp đồng bảo hiểm Chuyên mục: Góc chia sẻ∙Kế toán∙Kế toán thuế∙Kế toán tổng hợp∙Nguyên lý kế toán Chuẩn mực kế toán  này được... Read more »

Chuẩn mực kế toán : Lãi trên cổ phiếu

  Chuẩn mực kế toán :  Mã số 30 – Lãi trên cổ phiếu Chuẩn mực kế toán  này được quy định ở Quyết định số 100/2005/QĐ-BTC ngày 28/12/2005 và được hướng dẫn... Read more »

Chuẩn mực kế toán : Mã số 18 – Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng

Chuẩn mực kế toán : Mã số 18 – Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng Chuyên mục: Góc chia sẻ∙Kế toán∙Kế toán thuế∙Kế toán tổng hợp∙Nguyên lý kế... Read more »

Chuẩn mực kế toán : Mã số 21 – Trình bày về báo cáo tài chính

  Chuẩn mực kế toán  này được quy định ở  Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003 và được hướng dẫn thi hành ở Thông tư số 161/2007/TT-BTC ngày 31/12/2007 QUY ĐỊNH CHUNG Mục... Read more »

Chuẩn mực kế toán : Mã số 28 Báo cáo bộ phận

Chuẩn mực kế toán  này được quy định ở Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC  ngày 12/05/2005 và được hướng dẫn thi hành ở Thông tư số 161/2007/TT-BTC ngày 31/12/2007 QUY ĐỊNH CHUNG Mục đích... Read more »

Chuẩn mực kế toán : Mã số 17 Thuế thu nhập doanh nghiệp

Chuẩn mực kế toán  này được quy định ở Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC  ngày 12/05/2005 và được hướng dẫn thi hành ở Thông tư số 161/2007/TT-BTC ngày 31/12/2007 QUY ĐỊNH CHUNG Mục đích... Read more »

Chuẩn mực kế toán : Mã số 11 – Hợp nhất kinh doanh

Chuẩn mực kế toán : Mã số 11 – Hợp nhất kinh doanh Chuyên mục: Góc chia sẻ∙Kế toán∙Kế toán thuế∙Kế toán tổng hợp∙Nguyên lý kế toán Chuẩn mực kế toán  này được... Read more »

QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

[ Toàn bộ Nghị định 41/2018/NĐ-CP ] QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP [Có hiệu lực từ ngày 01/05/2018] Ngày 12... Read more »