Chuẩn mực kế toán : Mã số 23 Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm

Chuẩn mực kế toán : Mã số 23 Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm Chuyên mục: Góc chia sẻ∙Kế toán∙Kế toán thuế∙Kế toán tổng hợp∙Nguyên... Read more »

Chuẩn mực kế toán : Mã số 07 – Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết

Chuẩn mực kế toán : Mã số 07 – Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết Chuyên mục: Góc chia sẻ∙Kế toán∙Kế toán thuế∙Kế toán tổng hợp∙Nguyên lý... Read more »

Chuẩn mực kế toán : Mã số 26 – Thông tin về các bên liên quan

Chuẩn mực kế toán : Mã số 26 – Thông tin về các bên liên quan Chuyên mục: Góc chia sẻ∙Kế toán∙Kế toán thuế∙Kế toán tổng hợp∙Nguyên lý kế toán Chuẩn mực kế... Read more »

Hướng dẫn về nguyên tắc kế toán hàng tồn kho theo Thông tư 133

Chuyên mục: Chế độ kế toán theo TT133∙Nghiệp vụ kho Thông tư 133/2016/TT-BTC ban hàng ngày 26 tháng 8 năm 2016 hướng dẫn về chế độ kế toán trong doanh nghiệp nhỏ và... Read more »

Chuẩn mực kế toán : Mã số 02 – Hàng tồn kho

Chuẩn mực kế toán : Mã số 02 – Hàng tồn kho Chuyên mục: Góc chia sẻ∙Kế toán∙Kế toán thuế∙Kế toán tổng hợp∙Nguyên lý kế toán∙Tài chính Chuẩn mực kế toán  này được... Read more »

Chuẩn mực kế toán : Mã số 16 Chi phí đi vay

Chuẩn mực kế toán : Mã số 16 Chi phí đi vay Chuyên mục: Góc chia sẻ∙Kế toán∙Kế toán thuế∙Kế toán tổng hợp∙Nguyên lý kế toán Chuẩn mực kế toán  này được quy... Read more »

Chuẩn mực kế toán : Mã số 25 – Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con

Chuyên mục: Kế toán∙Kế toán thuế∙Kế toán tổng hợp∙Nguyên lý kế toán Chuẩn mực kế toán  này được quy định ở  Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003 và được hướng dẫn thi hành... Read more »

Chuẩn mực kế toán : Mã số 14 – Doanh thu và thu nhập khác

  Chuẩn mực kế toán  này được quy định ở  Quyết định số Quyết định số 149/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 và được hướng dẫn thi hành ở thông tư Thông tư số 161/2007/TT-BTC ngày 31/12/2007... Read more »

Chuẩn mực kế toán : Mã số 05 – Bất động sản đầu tư

  Chuẩn mực kế toán  này được quy định ở Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003 và được hướng dẫn thi hành ở Thông tư số 161/2007/TT-BTC ngày 31/12/2007 QUY ĐỊNH CHUNG Mục... Read more »

Chuẩn mực kế toán : Mã số 01 – Chuẩn mực chung

Chuẩn mực kế toán  này được quy định ở Quyết định số 165/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 và được hướng dẫn thi hành ở thông tư Thông tư số 161/2007/TT-BTC ngày 31/12/2007 QUY ĐỊNH CHUNG... Read more »

Chuẩn mực kế toán : Mã số 06 – Thuê tài sản

Chuẩn mực kế toán  này được quy định ở Quyết định số 165/QĐ-BTC  ngày 31/12/2002 và được hướng dẫn thi hành ở Thông tư số 161/2007/TT-BTC ngày 31/12/2007 QUY ĐỊNH CHUNG Mục đích... Read more »

Chuẩn mực kế toán : Mã số 03 – Tài sản cố định hữu hình

Chuẩn mực kế toán  này được quy định ở Quyết định số Quyết định số 149/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 và được hướng dẫn thi hành ở thông tư Thông tư số 161/2007/TT-BTC ngày 31/12/2007 QUY... Read more »

Chuẩn mực kế toán : Mã số 15 Hợp đồng xây dựng

  Chuẩn mực kế toán  này được quy định ở Quyết định số 165/QĐ-BTC  ngày 31/12/2002 và được hướng dẫn thi hành ở Thông tư số 161/2007/TT-BTC ngày 31/12/2007 QUY ĐỊNH CHUNG Mục... Read more »

Chuẩn mực kế toán : Mã số 08 – Thông tin tài chính về những khoản vốn góp liên doanh

  Chuẩn mực kế toán  này được quy định ở  Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003 và được hướng dẫn thi hành ở Thông tư số 161/2007/TT-BTC ngày 31/12/2007 QUY ĐỊNH CHUNG Mục... Read more »

Chuẩn mực kế toán : Mã số 29 Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán

Chuẩn mực kế toán : Mã số 29 Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán Chuyên mục: Kế toán∙Kế toán thuế∙Kế toán tổng hợp∙Nguyên lý kế toán Chuẩn mực kế... Read more »

Chuẩn mực kế toán : Mã số 10 – Ảnh hưởng của việc thay đổi tỉ giá hối đoái

Chuẩn mực kế toán : Mã số 10 – Ảnh hưởng của việc thay đổi tỉ giá hối đoái Chuyên mục: Góc chia sẻ∙Kế toán∙Kế toán thuế∙Kế toán tổng hợp∙Nguyên lý kế... Read more »