Những điều cơ bản khi hạch toán kế toán trong công ty bất động sản

Những điều cơ bản khi hạch toán kế toán trong công ty bất động sản

295

kế toán công ty bất động sản

Khác với các loại hình doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thông thường, kế toán công ty bất động sản mang đặc thù riêng, đòi hỏi người kế toán cần nắm vững chế độ kế toán hiện hành và có nhiều kinh nghiệm. Bài viết dưới đây, Ketoan.vn sẽ hướng dẫn bạn các nghiệp vụ kinh tế thường xuyên phát sinh trong công ty kinh doanh bất động sản.

kế toán công ty bất động sản

Các hoạt động kinh doanh chủ yếu trong công ty bất động sản

Để làm được kế toán trong công ty bất động sản, bạn cần lưu ý những điểm sau:

Một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

kế toán công ty bất động sản 2

1. Mua nhà xưởng, quyền sử dụng đất, đền bù giải phóng mặt bằng, chi phí lập dự án khả thi

Nợ TK 228 – Đầu tư dài hạn

Có TK 331 – Phải trả người bán

Có TK 111,112…

2. Dự án địa ốc được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt

Nợ TK 241 – Chi phí đầu tư xây dựng

Có TK 228 – Đầu tư dài hạn

3. Căn cứ hợp đồng, biên bản nghiệm thu khối lượng, hóa đơn… ghi nhận khối lượng tư vấn, thiết kế… do các nhà cung cấp bàn giao:

Nợ TK 241 – Chi phí đầu tư xây dựng

Nợ TK 1331 -Thuế GTGT được khấu trừ

Có TK 331 – Phải trả người bán

Nếu công trình, hạng mục công trình của dự án tổ chức đấu thầu, căn cứ vào quyết toán công trình, biên bản nghiệm thu khối lượng, chất lượng công trình, hóa đơn khối lượng hoàn thành, ghi:

Nợ TK 241 – Chi phí đầu tư xây dựng

Nợ TK 1331 – Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ

Có TK 331 – Phải trả người bán

4. Trường hợp các công trình, hạng mục công trình được phép tự thi công:

Nợ TK 154 – Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

Có TK 621- Chi phí nguyên vật liệu, vật liệu trực tiếp

Có TK 622 – Chi phí nhân công trực tiếp

Có TK 623 – Chi phí sử dụng máy thi công

Có TK 627 – Chi phí sản xuất chung

Nợ TK 241 – Chi phí đầu tư xây dựng
Có TK 154 – Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

5. Phân bổ chi phí Ban quản lý dự án, hạch toán

Nợ TK 241 – Chi phí đầu tư xây dựng
Có TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp

Nợ TK 241 – Chi phí đầu tư xây dựng
Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác

6. Khi căn cứ vào biên bản bàn giao, quyết toán công trình hạng mục công trình

Nợ TK 228 – Đầu tư dài hạn khác

Có TK 241 – Chi phí đầu tư xây dựng

7. Tiêu thụ bất động sản

Nợ TK 632- Giá vốn hàng bán

Có TK 228 – Đầu tư dài hạn khác

Đối với các dự án đầu tư địa ốc khi tiêu thụ thì phải trích trước tiền sử dụng đất, giá trị xây lắp công trình, hạch toán

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán

Có TK 335 – Chi phí phải trả

8. Khi kết chuyển giá vốn sản phẩm

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 632 – Giá vốn hàng bán

9. Đến cuối kỳ kết chuyển chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 641 – Chi phí bán hàng

Có TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp

10. Cuối kì chuyển doanh thu thuần sang tài khoản xác định kết quả kinh doanh

Nợ TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.

Có TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

11. Doanh thu sản phẩm địa ốc đã được xác định là tiêu thụ trong kỳ kế toán

Nợ TK 111 – Tiền mặt

Nợ 112 – Tiền gửi ngân hàng

Nợ 131 – Phải thu khách hàng

Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Có TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

Hi vọng bài viết đã cung cấp cho bạn cách hạch toán chi tiết các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong doanh nghiệp bất động sản.

 

 

Recommended For You

About the Author: hocketoan