Hạch toán tài khoản 241 – Xây dựng cơ bản dở dang theo hướng dẫn của Thông tư 107

Nội dung bài viết xoay quanh các nguyên tắc kế toán và hướng dẫn các bạn định khoản các nghiệp vụ cơ bản liên quan đến tài khoản 241 – Xây dựng... Read more »

Cách hạch toán tài khoản 156 – Hàng hóa

Cách hạch toán tài khoản 156 – Hàng hóa 01/02/2020 2261 Financial graphs analysis Đối với doanh nghiệp, hàng hóa là các loại vật tư, sản phẩm do doanh nghiệp mua về... Read more »

Hướng dẫn hạch toán tài khoản 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ theo Thông tư 200

Tài khoản 511 phản ánh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán. Cùng tìm hiểu nguyên tắc, kết cấu và hướng dẫn... Read more »