Kế toán vốn bằng tiền là gì? Hạch toán kế toán vốn bằng tiền thế nào?

Kế toán vốn bằng tiền là gì? Hạch toán kế toán vốn bằng tiền thế nào?

274

Kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán là cơ sở, là tiền đề đầu tiên của một doanh nghiệp để thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Vậy Kế toán vốn bằng tiền là gì? Hạch toán kế toán vốn bằng tiền thế nào?

Persom Holding Black Android Smartphone and 2 1 U.s. Dollar

1. Định nghĩa: Kế toán vốn bằng tiền là gì?

Vốn bằng tiền là toàn bộ các hình thức tiền tệ hiện thực do đơn vị sở hữu. Tồn tại dưới hình thái giá trị và thực hiện chức năng thanh toán trong quá trình sản xuất kinh doanh. Vốn bằng tiền là một loại tài sản mà doanh nghiệp nào cũng có và sử dụng.

Theo hình thức tồn tại vốn bằng tiền của doanh nghiệp được chia thành:

Nếu phân loại theo trạng thái tồn tại,vốn bằng tiền của doanh nghiệp bao gồm:

2. Đặc điểm vốn bằng tiền

Vốn bằng tiền vừa được sử dụng để đáp ứng nhu cầu về thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp. Hoặc mua sắm vật tư, hàng hoá sản xuất kinh doanh. Chính vì vậy, vốn bằng tiền là loại vốn đói hỏi doanh nghiệp phải quản lý hết sức chặt chẽ.

Vì vốn bằng tiền có tính luân chuyển cao nên nó là đối tượng của sự gian lận và ăn cắp. Vì thế trong quá trình hạch toán vốn bằng tiền, các thủ tục nhằm bảo vệ vốn bằng tiền khỏi sự ăn cắp hoặc lạm dụng là rất quan trọng. Nó đòi hỏi việc sử dụng vốn bằng tiền cần phải tuân thủ các nguyên tắc của Nhà nước.

3. Nhiệm vụ của kế toán vốn bằng tiền

Xuất phát từ những đặc điểm nêu trên, hạch toán vốn bằng tiền phải thực hiện các nhiệm vụ sau:

4. Khi hạch toán kế toán vốn bằng tiền, cần tôn trọng các vấn đề sau

5. Nguyên tắc kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán

Theo Điều 11 Thông tư số 200/2014/TT-BTC quy định Nguyên tắc kế toán tiền cụ thể như sau:

6. Luân chuyển chứng từ

Để thu thập thông tin đầy đủ chính xác về trạng thái và biến động của tài sản cụ thể nhằm phục vụ kịp thời ban lãnh đạo. Chỉ đạo điều hành kinh doanh của doanh nghiệp và làm căn cứ ghi sổ kế toán. Cần thiết phải sử dụng chứng từ kế toán.

Chứng từ kế toán là những phương tiện chứng minh bằng văn bản cụ thể tính hợp pháp của nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Mọi hoạt động kinh tế tài chính trong doanh nghiệp đều phải lập chứng từ theo đúng mẫu. Một chứng từ hợp lệ cần chứa đựng tất cả các chỉ tiêu đặc trưng cho nghiệp vụ kinh tế đó. Về nội dung, quy mô, thời gian và địa điểm xảy ra nghiệp vụ…

Cũng như các loại chứng từ phát sinh khác. Chứng từ theo dõi sự biến động của vốn bằng tiền luôn vận động. Sự vận động hay sự luân chuyển đó được xác định bởi các khâu sau:

Như vậy, bài viết trên đã giới thiệu đến các bạn định nghĩa, đặm điểm, nhiệm vụ cũng như những lưu ý của kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán trong doanh nghiệp. Chúc các bạn thành công!

Xem thêm

Chứng từ kế toán và các cách phân loại chứng từ kế toán mà bạn nên biết

Bộ chứng từ xuất nhập khẩu đầy đủ nhất gồm những gì?

Chứng từ kế toán của ngân hàng TMCP có những loại nào?

Recommended For You

About the Author: hocketoan