Home DAX

DAX

DAX là một ngôn ngữ công thức. Bạn có thể sử dụng DAX để xác định tính toán tùy chỉnh cho Cột được Tính và cho Thước đo (còn được gọi là trường tính toán)