Cách hạch toán tài khoản 331 – Phải trả người bán theo Thông tư 133

Cách hạch toán tài khoản 331 – Phải trả người bán theo Thông tư 133

5306

Cách hạch toán tài khoản 331 - Phải trả người bán theo Thông tư 133

Tài khoản 331 – Phải trả người bán là một tài khoản quan trọng dùng để phản ánh tình hình thanh toán về các khoản nợ phải trả của doanh nghiệp cho người bán vật tư, hàng hóa, người cung cấp dịch vụ, người bán TSCĐ, BĐSĐT, các khoản đầu tư tài chính…

Bài viết dưới đây, Ketoan.vn sẽ hướng dẫn bạn cách hạch toán tài khoản 331 – Phải trả người bán theo thông tư 200.

Bài tham khảo tại: Chi tiết cách hạch toán Tài khoản 331 – Nợ phải trả theo thông tư 200

Cách hạch toán tài khoản 331 - Phải trả người bán theo Thông tư 133

1. Kết cấu tài khoản 331 – Phải trả người bán

1.1. Bên Nợ

1.2. Bên Có

Tài khoản 331 – Phải trả người bán vừa có thể có số dư bên Nợ vừa có số dư bên Có.

2. Cách hạch toán tài khoản 331 – Phải trả người bán

Nợ TK 152, 153, 156, 157, 211… (giá chưa bao gồm thuế GTGT)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ

Có TK 331 – Phải trả người bán (tổng giá thanh toán cho người bán)

Nợ TK 152, 153, 156, 157, 211…

Có TK 331 – Phải trả người bán

Có TK 3332 – Thuế TTĐB (nếu có)

Có TK 3333 – Thuế xuất, nhập khẩu

Có TK 33381 – Thuế bảo vệ môi trường

2.2. Khi mua vật tư, hàng hóa chưa trả tiền người bán về nhập kho nếu doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ:

Nợ TK 611 – Mua hàng (giá chưa bao gồm thuế GTGT)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ

Có TK 331 – Phải trả người bán (tổng giá thanh toán cho người bán)

Nợ TK 611 – Mua hàng

Có TK 331 – Phải trả người bán

Có TK 3332 – Thuế TTĐB (nếu có)

Có TK 3333 – Thuế xuất, nhập khẩu

Có TK 33381 – Thuế bảo vệ môi trường

2.3. Nếu đơn vị thực hiện đầu tư XDCB theo phương thức giao thầu khi nhận khối lượng xây lắp hoàn thành bàn giao của bên nhận thầu xây lắp:

Nợ TK 241 – Xây dựng cơ bản dở dang (giá chưa có thuế GTGT)

Nợ TK 1331 – Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ

Có TK 331 – Phải trả người bán

2.4. Khi doanh nghiệp ứng trước tiền hoặc thanh toán số tiền phải trả cho người bán vật tư, hàng hóa, người cung cấp dịch vụ, người nhận thầu:

Nợ TK 331 – Phải trả người bán

Có TK 111, 112, 341…

Nếu bên Có của tài khoản tiền sử dụng tỷ giá ghi sổ:

Nợ TK 331 – Phải trả người bán (tỷ giá giao dịch thực tế)

Nợ TK 635 – Chi phí tài chính (nếu lỗ tỷ giá)

Có TK 111, 112 (tỷ giá ghi sổ)

Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính (nếu phát sinh lãi tỷ giá)

Nếu bên Có của tài khoản tiền sử dụng tỷ giá giao dịch thực tế

Nợ TK 331 – Phải trả người bán

Có TK 111, 112…

2.6. Khi nhận lại tiền do người bán hoàn trả lại số tiền ứng trước do không cung cấp được hàng hóa, dịch vụ, ghi:

Nợ TK 111, 112…

Có TK 331 – Phải trả người bán

Nợ TK 156, 241, 242, 635, 811

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ

Có TK 331 – Phải trả người bán

2.8. Nhận được chiết khấu thanh toán khi mua vật tư, hàng hóa do thanh toán trước thời hạn phải thanh toán và trừ vào khoản nợ phải trả người bán

Nợ TK 331 – Phải trả người bán

Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính

Nợ TK 331 – Phải trả người bán

Có TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ

Có TK 152, 153, 156, 611…

Nợ TK 331 – Phải trả người bán

Có TK 711 – Thu nhập khác

2.11. Tại thời điểm lập BCTC, số dư nợ phải trả người bán là khoản mục có gốc ngoại tệ được đánh giá theo tỷ giá chuyển khoản trung bình cuối kỳ của ngân hàng thương mại, nơi doanh nghiệp thường xuyên có giao dịch

Nợ TK 331 – Phải trả người bán

Có TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái

Nợ TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái

Có TK 331 – Phải trả người bán

Xem thêm bài viết tại

Những sai lầm mà kế toán thu chi cần phải tránh

Tổng hợp phương pháp quản lý công nợ phải trả hiệu quả nhất hiện nay

Những sai sót cần tránh trong kế toán khoản phải thu – phải trả khách hàng

Recommended For You

About the Author: hocketoan