Cách hạch toán tài khoản 222 – Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết

Cách hạch toán tài khoản 222 – Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết

1381

công ty liên doanh liên kết

Trong bài viết này, Ketoan.vn sẽ giới thiệu đến bạn cách hạch toán tài khoản 222 – Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết theo hướng dẫn của thông tư 200 của Bộ tài chính.

công ty liên doanh liên kết

Nguyên tắc kế toán

a, Tài khoản này dùng để phản ánh toàn bộ vốn góp vào công ty liên doanh và công ty liên kết; phản ánh tình hình thu hồi vốn đầu tư liên doanh, liên kết; các khoản lãi, lỗ phát sinh từ hoạt động đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết.

Tài khoản này không phản ánh các giao dịch dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh không thành lập pháp nhân.

b, Khi nhà đầu tư không còn quyền đồng kiểm soát thì phải ghi giảm khoản đầu tư vào công ty liên doanh. Khi không còn ảnh hưởng đáng kể thì phải ghi giảm khoản đầu tư vào công ty liên kết.

c, Các khoản chi phí liên quan trực tiếp đến hoạt động đồng tư vào công ty liên doanh, liên kết được ghi nhận là chi phí tài chính phát sinh trong kỳ.

d, Khi thanh lý, nhượng bán, thu hồi vốn góp liên doanh, liên kết phải căn cứ vào giá trị tài sản thu hồi được kế toán ghi giảm số vốn đã góp. Phần chênh lệch giữa giá trị hợp lý và giá trị ghi sổ của khoản đầu tư sẽ được ghi nhận là doanh thu hoạt động tài chính (nếu lãi) hoặc chi phí tài chính (nếu lỗ).

e, Kế toán phải mở sổ kế toán theo dõi chi tiết các khoản vốn đầu tư vào từng công ty liên doanh, liên kết từng lần đầu tư, thanh lý và nhượng bán.

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 222

Bên Nợ

Bên Có

Tài khoản 222 – Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết không có tài khoản cấp hai và có số dư cuối kỳ bên Nợ, phản ánh số vốn đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết hiện còn cuối kỳ.

Cách hạch toán tài khoản 222

hạch toán đầu tư vào công ty liên doanh liên kết

Nợ TK 222 – Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết

Có các TK 111, 112…

Nợ TK 222 – Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết

Có các TK 111, 112…

Nợ TK 222 – Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết

Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ

Có các TK 211, 213, 217 (góp vốn bằng TSCĐ hoặc BĐS đầu tư)

Có các TK 152, 153, 155, 156 (góp vốn bằng hàng tồn kho)

Có TK 711 – Thu nhập khác (phần chênh lệch đánh giá tăng)

Nợ TK 222 – Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết

Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ

Nợ TK 811 – Chi phí khác (phần chênh lệch đánh giá giảm)

Có các TK 211, 213, 217 (góp vốn bằng TSCĐ hoặc BĐS đầu tư)

Có các TK 152, 153, 155, 156 (góp vốn bằng hàng tồn kho)

Nợ TK 222 – Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết

Có các TK 111, 112, 121, …

Nợ TK 222 – Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết (giá trị hợp lý)

Nợ TK 4112 – Thặng dư vốn cổ phần (Nếu giá trị hợp lý nhỏ hơn mệnh giá cổ phiếu)

Có TK 4111 – Vốn góp của chủ sở hữu (theo mệnh giá)

Có TK 4112 – Thặng dư vốn cổ phần (Nếu giá trị hợp lý lớn hơn mệnh giá cổ phiếu)

Các chi phí phát hành cổ phiếu phát sinh:

Nợ TK 4112 – Thặng dư vốn cổ phần

Có các TK 111, 112,…

Nợ TK 222 – Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết (theo giá trị hợp lý)

Nợ TK 34312 – Chiết khấu trái phiếu (phần chiết khấu)

Có TK 34311 – Mệnh giá trái phiếu

Có TK 34313 – Phụ trội trái phiếu (phần phụ trội)

Các chi phí khác có liên quan trực tiếp như chi phí pháp lý, chi phí thẩm định…, ghi:

Nợ TK 222 – Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết

Có các TK 111, 112, 331…

Nợ TK 635 – Chi phí tài chính

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có các TK 111, 112, 152…

– Khi nhận được thông báo về cổ tức, lợi nhuận được chia bằng tiền từ công ty liên doanh, liên kết cho giai đoạn sau ngày đầu tư, ghi:

Nợ TK 138 – Phải thu khác (1388)

Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính.

– Khi nhận được cổ tức, lợi nhuận của giai đoạn trước khi đầu tư hoặc cổ tức, lợi nhuận được chia (bằng tiền), ghi:

Nợ các TK 112, 138

Có TK 222 – Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết.

Nợ các TK 111, 112, 131, 152, 153, 156, 211, 213, …

Nợ TK 228 – Đầu tư khác (nếu không còn ảnh hưởng đáng kể)

Nợ TK 635 – Chi phí tài chính (nếu lỗ)

Có TK 222 – Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết

Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính (nếu lãi)

Hi vọng bạn đã nắm được cách hạch toán tài khoản 222 – Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết theo thông tư 200.

Xem thêm bài viết tại

>>Nguyên tắc kế toán tài khoản 221 – Đầu tư vào công ty con

>>Cách hạch toán tài khoản 221 – Đầu tư vào công ty con

 

Recommended For You

About the Author: hocketoan