Cách hạch toán các bút toán kết chuyển cuối năm 2019

Cách hạch toán các bút toán kết chuyển cuối năm 2019

1327

kế toán thuế và kế toán nội bộ

Hạch toán kết chuyển là công việc mà kế toán nào cũng phải thực hiện mỗi khi kết thúc một kỳ kế toán, thường là một tháng, một quý hay một năm. Sau đây ketoan.vn xin hướng dẫn cho các kế toán phương thức hạch toán thường được doanh nghiệp quan tâm nhiều nhất trong giai đoạn cuối năm này, đó là hạch toán các bút toán kết chuyển theo năm.

1. Hạch toán kết chuyển doanh thu

a) Hạch toán kết chuyển doanh thu thuần

Nợ TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Có TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

b) Hạch toán kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính

Nợ TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính

Có TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

c) Hạch toán kết chuyển thu nhập khác

Nợ TK 711 – Thu nhập khác

Có TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

Lưu ý: Nếu doanh nghiệp áp dụng Thông tư 200, thì ngoài việc hạch toán các bút toán trên sẽ phải thêm bút toán là Hạch toán kết chuyển các khoản giảm trừ doanh thu.

d) Hạch toán kết chuyển doanh thu của hàng bán bị trả lại, khoản giảm giá hàng bán và chiết khấu thương mại phát sinh trong kỳ trừ vào doanh thu thực tế trong kỳ để xác định doanh thu thuần

Nợ TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Có TK521 – Các khoản giảm trừ doanh thu (chi tiết theo TK cấp 2)

hạch toán kết chuyển

2. Hạch toán kết chuyển chi phí

a) Hạch toán kết chuyển giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 632 – Giá vốn hàng bán

b) Hạch toán kết chuyển chi phí hoạt động tài chính

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 635 – Chi phí tài chính

c) Hạch toán kết chuyển chi phí khác

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 811 – Chi phí khác

d) Hạch toán kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp

Nợ TK 9111 – Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 642 (theo Thông tư 200) hoặc 6422 (theo Thông tư 133)

e) Hạch toán kết chuyển chi phí bán hàng

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 641 (theo Thông tư 200) hoặc 6422 (theo Thông tư 133)

3. Hạch toán kết chuyển chi phí thuế TNDN

Tương tự như cách hạch toán tiền thuế TNDN tạm nộp hàng quý, cuối năm tài chính, kế toán căn cứ vào số thuế TNDN thực tế phải nộp theo tờ khai quyết toán thuế TNDN để xác định như sau:

Nợ TK 8211 – Chi phí thuế TNDN

Có TK 3334 – Thuế TNDN

Khi kế toán đi nộp tiền thuế TNDN

Nợ TK 3334 – Thuế TNDN

Có TK 111, 112…

Nợ TK 3334 – Thuế TNDN

Có TK 8211 – Chi phí thuế TNDN

kế toán thuế và kế toán nội bộ

Sau khi đã xác định được liệu doanh nghiệp có phải nộp thêm hay thừa thuế TNDN thì lúc này kế toán cần hạch toán kết chuyển thuế TNDN như sau:

Nợ TK TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 8211 – Chi phí thuế TNDN

Nợ TK 8211 – Chi phí thuế TNDN

Có TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

VD: Số tiền thuế TNDN mà doanh nghiệp X đã tạm nộp cuối quý là 5.000.000 đồng

Nợ TK 8211 / Có TK 3334 = 5.000.000

Khi nộp tiền: Nợ TK 3334 / Có TK 112 = 5.000.000

Cuối năm, khi nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN thì số tiền thuế TNDN thực nộp là 5.250.000 đồng, nghĩa là chỉ tiêu G trên tờ khai quyết toán thuế là dương = 250.000

Như vậy kế toán sẽ phải hạch toán thêm:

Nợ TK 8211 / Có 3334 = 250.000

Khi nào nộp tiền: Nợ TK 3334 / có TK 112 = 250.000

Sau đó kế toán mới hạch toán kết chuyển thuế TNDN (số phát sinh bên Nợ TK 8211 lớn hơn số phát sinh bên Có):

Nợ TK 911 / Có TK 8211 = 5.250.000

4. Cách hạch toán kết chuyển xác định kết quả kinh doanh

Kết chuyển kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 4212 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay

Nợ TK 4212 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay

Có TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

Hy vọng bài viết này sẽ giúp cho kế toán có thể hạch toán kết chuyển cuối năm 2019 một cách chính xác, nhanh chóng và dễ dàng nhất.

Xem thêm:

>> Các bước chuẩn bị cho kỳ quyết toán cuối năm 2019

>> 10 lưu ý quyết toán thuế năm 2019, 2020 kế toán phải nắm trong lòng bàn tay

Recommended For You

About the Author: hocketoan